Explore the latest research from Meta

All Publications

March 15, 2023
Xuhai Xu, Mengjie Yu, Tanya Jonker, Kashyap Todi, Feiyu Lu, Xun Qian, João Belo, Tianyi Wang, Michelle Li, Aran Mun, Te-Yen Wu, Junxiao Shen, Ting Zhang, Narine Kokhlikyan, Fulton Wang, Paul Sorenson, Sophie Kahyun Kim, Hrvoje Benko

We propose XAIR, a design framework that addresses when, what, and how to provide explanations of AI output in AR. The framework was based on a multi-disciplinary literature...

January 31, 2023
Shixin Xue, Zhimin Shi, Jingwei Ling, Zhengdong Gao, Qili Hu, Kaibo Zhang, Gareth Valentine, Xi Wu, Jeremy Staffa, Usman A. Javid, Qiang Lin

We report an on-chip high-speed visible-band electrooptic modulator that can operate over the full visible spectrum of…

Areas
December 7, 2022
Shangchen Han, Po-Chen Wu, Yubo Zhang, Beibei Liu, Linguang Zhang, Zheng Wang, Weiguang Si, Peizhao Zhang, Yujun Cai, Tomas Hodan, Randi Cabezas, Luan Tran, Muzaffer Akbay, Tsz-Ho Yu, Cem Keskin, Robert Wang

In this paper, we present a unified end-to-end differentiable framework for multi-view, multi-frame hand tracking that directly predicts 3D hand pose in world space.