Research from Meta

All Publications

March 15, 2023
Xuhai Xu, Mengjie Yu, Tanya Jonker, Kashyap Todi, Feiyu Lu, Xun Qian, João Belo, Tianyi Wang, Michelle Li, Aran Mun, Te-Yen Wu, Junxiao Shen, Ting Zhang, Narine Kokhlikyan, Fulton Wang, Paul Sorenson, Sophie Kahyun Kim, Hrvoje Benko

We propose XAIR, a design framework that addresses when, what, and how to provide explanations of AI output in AR. The framework was based on a multi-disciplinary literature...