Explore the latest research from Meta

All Publications

April 30, 2023
Yunzhong He, Yuxin Tian, Mengjiao Wang, Feier Chen, Licheng Yu, Maolong Tang, Congcong Chen, Ning Zhang, Bin Kuang, Arul Prakash

In this paper we present Que2Engage, a search EBR system designed to bridge the gap between retrieval and ranking for better end-to-end optimization. Que2Engage takes a...

March 15, 2023
Xuhai Xu, Mengjie Yu, Tanya Jonker, Kashyap Todi, Feiyu Lu, Xun Qian, João Belo, Tianyi Wang, Michelle Li, Aran Mun, Te-Yen Wu, Junxiao Shen, Ting Zhang, Narine Kokhlikyan, Fulton Wang, Paul Sorenson, Sophie Kahyun Kim, Hrvoje Benko

We propose XAIR, a design framework that addresses when, what, and how to provide explanations of AI output in AR. The framework was based on a multi-disciplinary literature...